Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2023 14:39:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka č. 1:

1) V krycím listu nabídky je v tabulce hodnocených kritérií uveden sloupec s označením "Název zdravotnického přístroje". Žádáme o vysvětlení tohoto parametru.

Odpověď zadavatele:

Předmětný sloupec v Krycím listu byl odstraněn, jelikož se skutečně jednalo o písařskou chybu zadavatele. Aktuální znění Přílohy č. 2 – Krycího listu zasílá zadavatel v příloze tohoto oznámení.

Dotaz účastníka č. 2:

2) Umožní zadavatel prohlídky místa plnění?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění dle § 97 zákona. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění za přítomnosti zástupce zadavatele v termínu dohodnutém alespoň 1 pracovní den před konáním prohlídky e-mailem na adresu andrea.endrychova@snopava.cz.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté na místě plnění pouze informativní charakter.

Dotaz účastníka č. 3:

3) Je možno blíže a konkrétněji specifikovat parametry v rámci třetího hodnotícího kritéria "Hodinová sazba za bezpečnostní poradenství"?, případně podrobněji popsat konkrétní případy při využití těchto služeb z minulosti?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v čl. 16.1./3 ZD uvádí k rozsahu bezpečnostního poradenství následující:

„V rámci tohoto kritéria si může zadavatel v průběhu plnění veřejné zakázky vyžádat navíc některé služby, jako jsou osobní konzultace, analýza vzniklých rizik a následné navrhnutí řešení problémů dodavatelem služeb. Účastník tedy uvede hodinovou hodnotu těchto služeb, zadavatel však není povinen si tuto službu objednat či ji v budoucnu využít.“

Zadavatel považuje výše uvedenou charakteristiku za dostatečně stanovený okruh, kterého se bezpečnostní poradenství může týkat s tím, že se vždy bude jednat o konzultace a poradenství týkající se předmětu soutěženého plnění.

Vzhledem k tomu, že v případě dotazu ad 1) jde čistě o opravu písařské chyby, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a jež nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem
Pavel Pěnkava


Přílohy
- Priloha 2_kryci list_ve zneni k 14 3 2023.docx (22.89 KB)