Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2019 11:00:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Znění dotazu:

Dobrý den,
dle bodu 5.1.3 d) Technická kvalifikace je dodavatel povinen doložit profesní životopis,definování organizační struktury a prosté kopie prokazující vzdělání. V bodě 5.2 se říká, že splnění technické kvalifikace je dodavatel oprávněn nahradit podepsaným čestným prohlášením. Týká se to tedy i bodu 5.1.3 d) - můžeme vše nahradit čestným prohlášením?

Znění odpovědi zadavatele:

Ano, v souladu s ustanovením §86 odst. 2 ZZVZ může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. V praxi to znamená, že dodavatel v čestném prohlášení uvede, že splňuje každý z bodů požadované způsobilosti ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b), d), j) a k) ZZVZ, a to v souladu s požadavky uvedenými v čl. 6.1. ZD.