Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2023 08:22:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ č. 1
Ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávka dezinfekčních prostředků pro dokumentaci zdravotního střediska Krnov" zadavatel v odpovědi na dotaz č. 2 uvedl, že trvá na původním požadavku.

Chtěli bychom se zadavatele dotázat, jestli může přehodnotit své rozhodnutí a upravit technickou specifikaci tak, aby byla v souladu se zákonem č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (biocidní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně a doplnění zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)?

Odůvodnění:
Dezinfekční prostředky, které se aplikují na povrchy, musí splňovat požadavek na registraci biocidních přípravků ve skupině PT2 ‐ Dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na lidi nebo zvířata, v souladu s výše uvedenými předpisy a nařízením EU č. 528/2012 v BPR. Dezinfekční prostředky určené k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků musí být registrovány jako zdravotnické prostředky ZPIIa nebo ZPIIb. Je tedy zřejmé, že v souladu s výše uvedenými legislativními
ustanoveními lze použít pouze přípravek s registrací biocidního přípravku nebo přípravek s dvojí registrací biocidního přípravku i ZP. Není přípustné, aby byl přípravek pro tuto indikaci registrován pouze jako ZP, a to z důvodu bezpečnosti přípravku při aplikaci na velké plochy, která vyplývá z profilu
chemického složení přípravku a jeho vlivu na zdraví personálu, pacientů a životního prostředí.

ODPOVĚĎ č. 1:
Zadavatel přehodnotil své požadavky a v případě dezinfekčních prostředků určených k dezinfekci velkých ploch bude požadovat prostředky notifikované jako biocid.

Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 6 Technickou specifikaci také na svém profilu.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 18. 9. 2023 do 9:00 hod.


Přílohy
- Priloha c 6 Technicka specifikace_dezinfekce 2023_zneni k 08.09. 2023.pdf (896.63 KB)