Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2023 08:28:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Na základě požadavku účastníka ZŘ zveřejňuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ č. 1:
Chtěli bychom se zadavatele dotázat, jestli v souvislosti s uplynutím tzn. přechodného období pro platnost norem bude upravovat podmínky technické specifikace, tak aby plnění veřejné zakázky již probíhalo v souladu s platnými ČSN EN normami v ČR/EU?

Odůvodnění dotazu:

Ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce "Dodávka dezinfekčních prostředků pro dokumentaci zdravotního střediska Krnov" zadavatel v odpovědi na dotaz č. 3 uvedl, že trvá na původním požadavku.

Zadavatel v bodě 1.4. Požadavky na zkoušení účinnosti uvádí, že výrobky musí splňovat podmínky pro zkoušení podle zdravotnických norem vycházejících z platné evropské normy EN 14885 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Aplikace evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. Akceptovány budou rovněž metody uznávané v Evropě v aktuálním znění (DGHM/VAH, DVV/RKI). Výrobky musí být testovány podle úplných platných norem a musí být testovány všechny kmeny uvedené v normě. Pokud je účinnost prokázána testy F2/S1 a F2/S2, výsledek se uvede jako souhrn. Požadovaná účinnost musí být testována v akreditované laboratoři za použití akreditovaných metod a výsledky testů a odborné posudky musí uchazeč předložit v nabídce. Pokud uchazeč nabídne vyšší účinnost, než je požadovaná účinnost, nebude upřednostněn.

Dovolujeme si upozornit zadavatele, že pro prokazování o mikrobicidní účinnosti přípravku jsou závazné chybějící normy EN F2/S2 - ČSN EN 16777, ČSN EN 17111, které jsou již v ČR schváleny a platné pro výrobky na povrchy a nástroje a také již uplynulo 18-ti měsíční přechodné období pro dodatečné opakované testování výrobků.

v části 2.1. Dezinfekční přípravky na velké plochy a povrchy - koncentráty a 2.2. Dezinfekční přípravky na dezinfekci dřezů, umyvadel a sifonů.

v části 3.1. Dezinfekční prostředky bez ředění ve formě spreje/pěny
- pro baktericidní (A) a leuurocidní účinnost (V) - ČSN EN13697 modif. pro zdravotnictví nebo ČSN EN17387 (přechodné období končí 1. 10. 2023).

- pro virucidní účinnost (B), B - ČSN EN16777 (přechodné období skončilo 1. 12. 2021).

v části 4. PROSTŘEDKY PRO RUČNÍ DEZINFEKCI NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ

pro virucidní účinnost (B), B - ČSN EN17111 (přechodné období skončilo 1. 12. 2021).

ODPOVĚĎ č. 1:
Ne, zadavatel trvá na požadavku v rozsahu uvedeném v technické specifikaci.