Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon W - přístavba, stavební úpravy a udržovací práce
Odesílatel Michal Mitura
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2023 18:20:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění žádosti
1. V zadávací dokumentace – výkresové části je požadována dodávka a montáž bleskosvodu, tyto práce však nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění.
2. V zadávací dokumentaci – výkresové části je požadována demontáž krytiny a okapnice pro získání přístupu k žlabovým hákům, které se mají měnit a dodatečné prokotvení krytiny. Tyto však nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Stávající střešní krytina je realizována z ocelových pozinkovaných plechových šablon "dachmanů", které jsou spolehlivé, nicméně jakýkoli drobný zásah do starších konstrukcí může být fatální. V tomto okamžiku se dá velice těžko předvídat skutečný rozsah zásahů do střechy a zdali vůbec k nějakému zásahu dojde. V tomto případě by se nové svody nasadily na stávající okapy ( do okamžiku výměny střešní krytiny, kdy by byla vyměněna i celá klempířská část). Z tohoto důvodu nelze položku jednoduše definovat a bude upřesněna až bude stavba mít přístup ke korunní římse. Poté bude na kontrolním dni určeno provedení úpravy a určen rozsah zásahu. Vzhledem k výše popsanému o zásahu do střechy nelze definovat rozsah nového bleskosvodu.
Položka proto není obsažena ve výkazu výměr a bude případně upřesněna dle skutečně zjištěného stavu a možnosti opravy svodů a možnosti kotvení nového bleskosvodu.