Veřejná zakázka: Dodávka reagencií vč. výpůjčky víceoborového imunochemického analyzátoru II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6455
Systémové číslo: P24V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.01.2024
Nabídku podat do: 14.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka reagencií vč. výpůjčky víceoborového imunochemického analyzátoru II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
a) Pravidelné dílčí dodávky specifických reagenčních souprav k analýze markerů autoimunitních onemocnění a infekcí v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně všech kalibrátorů a kontrol, spotřebního materiálu, který je nezbytný pro chod přístroj a zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Laboratoř hematoonkologie a klinické biochemie Nemocnice Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov.
b) Bezplatná výpůjčka nového anebo repasovaného analyzátoru k provádění vyšetření, včetně:
- dodávky UPS, PC a skeneru se softwarem ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,
- provedení zabezpečení přejímací zkoušky funkčnosti dodávaného přístroje,
- provedení instruktáže v souladu s obchodními podmínkami,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání dokladů vydaných v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále taktéž jako zákon o zdravotnických prostředcích), v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“), prokazující shodu požadovaných výrobků (pro všechny nabízené přístroje vztahující se k předmětu veřejné zakázky). Neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka). Dodavatelé můžou předložit příslušné doklady v prostých kopiích, a to i v rámci součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a plné servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,
- dostupnost servisu (servisního technika ) do 24 hodin od nahlášení poruchy, servisní podpora bezplatná Hotline linka 24hodin/7 dní v týdnu v českém jazyce,
- realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť,
- dodávaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 032 292 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
 • IČO: 00844896
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 1132/24
  73601 Havířov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy